Production

Production
The passion we are doing conceptual designs with, we put in the way of their physical realization as well – choice of media production, preparation of a full specification and clarification of the technical characteristics and ways to produce the product itself. We collect offers, select appropriate suppliers for production. We control the production itself.

Производство

Страстта, с която правим идейните проекти, влагаме и в начините за тяхното физическо реализиране – избор на медии за производство, изготвяне на пълна спецификация и изясняване на технически характеристики и начини за производство на желания продукт. Събиране на оферти, анализиране и избор на подходящи, доставчици за производство. Контрол при самото производство.